سازمان هواپیمایی اجازه تأسیس ایرلاین جدید ندهد/ تأخیرهای مکرر پروازی از دلایل نارضایتی عمومی است

سازمان هواپیمایی اجازه تأسیس ایرلاین جدید ندهد/ تأخیرهای مکرر پروازی از دلایل نارضایتی عمومی است
رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه ایرلاین‌های ناتوان بیشترین نارضایتی را در صنعت حمل‌ونقل هوایی ایجاد می‌کنند، گفت: تأخیرات زیاد پروازها موجب بروز نارضایتی برای مردم شده است.

سازمان هواپیمایی اجازه تأسیس ایرلاین جدید ندهد/ تأخیرهای مکرر پروازی از دلایل نارضایتی عمومی است

رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه ایرلاین‌های ناتوان بیشترین نارضایتی را در صنعت حمل‌ونقل هوایی ایجاد می‌کنند، گفت: تأخیرات زیاد پروازها موجب بروز نارضایتی برای مردم شده است.
سازمان هواپیمایی اجازه تأسیس ایرلاین جدید ندهد/ تأخیرهای مکرر پروازی از دلایل نارضایتی عمومی است