سایه ابر سیاه آلودگی هوا بر سر پایتخت

سایه ابر سیاه آلودگی هوا بر سر پایتخت
شاخص 24 ساعته کیفیت هوا در یکی از ایستگاه‌های شهر تهران مقدار 180 را نشان داد در آستانه خطرناک قرار گرفت.

سایه ابر سیاه آلودگی هوا بر سر پایتخت

شاخص 24 ساعته کیفیت هوا در یکی از ایستگاه‌های شهر تهران مقدار 180 را نشان داد در آستانه خطرناک قرار گرفت.
سایه ابر سیاه آلودگی هوا بر سر پایتخت