سایه توافق اوپک بر سر بازار ارز

سایه توافق اوپک بر سر بازار ارز
باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از معاون ارزی بانک مرکزی نوشت:با افزایش قیمت نفت پس از توافق اوپک و افزایش درآمد نفتی کشور بازار ارز به تدریج به تعادل و ثبات می رسد.

سایه توافق اوپک بر سر بازار ارز

باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از معاون ارزی بانک مرکزی نوشت:با افزایش قیمت نفت پس از توافق اوپک و افزایش درآمد نفتی کشور بازار ارز به تدریج به تعادل و ثبات می رسد.
سایه توافق اوپک بر سر بازار ارز