سایپا دوباره سراتو را گران کرد/ افزایش قیمت ۱۹ میلیون تومانی طی ۲ ماه

سایپا دوباره سراتو را گران کرد/ افزایش قیمت ۱۹ میلیون تومانی طی ۲ ماه
گروه خودروسازی سایپا برای دومین بار طی ۲ ماه اخیر، خودرو سراتو را گران کرد و این بار قیمت آن را ۱۴ میلیون تومان افزایش داد.

سایپا دوباره سراتو را گران کرد/ افزایش قیمت ۱۹ میلیون تومانی طی ۲ ماه

گروه خودروسازی سایپا برای دومین بار طی ۲ ماه اخیر، خودرو سراتو را گران کرد و این بار قیمت آن را ۱۴ میلیون تومان افزایش داد.
سایپا دوباره سراتو را گران کرد/ افزایش قیمت ۱۹ میلیون تومانی طی ۲ ماه