سخنان نقل شده توسط مرحوم شاه حسینی صحیح نیست

سخنان نقل شده توسط مرحوم شاه حسینی صحیح نیست
فرزند آیت‌الله طالقانی سخنانی که از حسین شاه حسینی عضو شواری مرکزی جبهه ملی در مورد آیت‌الله طالقانی در فضای مجازی منتشر شده را نادرست خواند.

سخنان نقل شده توسط مرحوم شاه حسینی صحیح نیست

فرزند آیت‌الله طالقانی سخنانی که از حسین شاه حسینی عضو شواری مرکزی جبهه ملی در مورد آیت‌الله طالقانی در فضای مجازی منتشر شده را نادرست خواند.
سخنان نقل شده توسط مرحوم شاه حسینی صحیح نیست