سفر محرمانه معاون کمیسیون اتحادیه اروپا به ایران

سفر محرمانه معاون کمیسیون اتحادیه اروپا به ایران
معاون کمیسیون اتحادیه اروپا، به شکلی کاملا پنهان از چشم رسانه‌ها و افکار عمومی و برخلاف پروتکل‌های مرسوم مربوط به تشریفات سفر و استقبال از مقامات عالیرتبه خارجی وارد تهران شده است.

سفر محرمانه معاون کمیسیون اتحادیه اروپا به ایران

معاون کمیسیون اتحادیه اروپا، به شکلی کاملا پنهان از چشم رسانه‌ها و افکار عمومی و برخلاف پروتکل‌های مرسوم مربوط به تشریفات سفر و استقبال از مقامات عالیرتبه خارجی وارد تهران شده است.
سفر محرمانه معاون کمیسیون اتحادیه اروپا به ایران