سنای آمریکا طرح اصلاحات مالیاتی ترامپ را تصویب کرد

سنای آمریکا طرح اصلاحات مالیاتی ترامپ را تصویب کرد
ایسنا نوشت: مجلس سنای آمریکا بزرگترین اصلاح مالیاتی در این کشور ظرف ۳۰ سال گذشته را تصویب کرد. این طرح که از سوی دولت ترامپ تهیه شده باید یک بار دیگر در مجلس نمایندگان به تصویب برسد. این بزرگترین موفقیت ترامپ تا کنون به حساب می‌آید.

سنای آمریکا طرح اصلاحات مالیاتی ترامپ را تصویب کرد

ایسنا نوشت: مجلس سنای آمریکا بزرگترین اصلاح مالیاتی در این کشور ظرف ۳۰ سال گذشته را تصویب کرد. این طرح که از سوی دولت ترامپ تهیه شده باید یک بار دیگر در مجلس نمایندگان به تصویب برسد. این بزرگترین موفقیت ترامپ تا کنون به حساب می‌آید.
سنای آمریکا طرح اصلاحات مالیاتی ترامپ را تصویب کرد