سهم مالیات از هزینه‌های جاری به ۴۹ درصد افزایش یافت

سهم مالیات از هزینه‌های جاری به ۴۹ درصد افزایش یافت
رئیس کل سازمان مالیاتی گفت:‌ در ۴ سال گذشته به‌طور متوسط بیش از 26 درصدی درآمدهای مالیاتی رشد کرده و سهم مالیات در هزینه های جاری دولت از 41 درصد به 49 درصد افزایش یافته است.

سهم مالیات از هزینه‌های جاری به ۴۹ درصد افزایش یافت

رئیس کل سازمان مالیاتی گفت:‌ در ۴ سال گذشته به‌طور متوسط بیش از 26 درصدی درآمدهای مالیاتی رشد کرده و سهم مالیات در هزینه های جاری دولت از 41 درصد به 49 درصد افزایش یافته است.
سهم مالیات از هزینه‌های جاری به ۴۹ درصد افزایش یافت