سوال ۷ نماینده مجلس از ظریف درباره حمایت وزارت خارجه از جاسوسی ۲ دیپلمات

سوال ۷ نماینده مجلس از ظریف درباره حمایت وزارت خارجه از جاسوسی ۲ دیپلمات
سوال ۷ نماینده مجلس از ظریف درباره علت حمایت وزارت خارجه از ۲ دیپلمات فرانسوی و انگلیسی که در حال جاسوسی و عکسبرداری از مراکز نظامی بوده‌اند،‌ تقدیم هیأت رئیسه مجلس شد.

سوال ۷ نماینده مجلس از ظریف درباره حمایت وزارت خارجه از جاسوسی ۲ دیپلمات

سوال ۷ نماینده مجلس از ظریف درباره علت حمایت وزارت خارجه از ۲ دیپلمات فرانسوی و انگلیسی که در حال جاسوسی و عکسبرداری از مراکز نظامی بوده‌اند،‌ تقدیم هیأت رئیسه مجلس شد.
سوال ۷ نماینده مجلس از ظریف درباره حمایت وزارت خارجه از جاسوسی ۲ دیپلمات

باران فیلم