سومین نظامی ترکیه‌ای در عملیات عفرین کشته شد

سومین نظامی ترکیه‌ای در عملیات عفرین کشته شد
سومین نظامی ترکیه‌ای در روز چهارم عملیات عفرین در شمال سوریه، کشته شد.

سومین نظامی ترکیه‌ای در عملیات عفرین کشته شد

سومین نظامی ترکیه‌ای در روز چهارم عملیات عفرین در شمال سوریه، کشته شد.
سومین نظامی ترکیه‌ای در عملیات عفرین کشته شد