سپنتا نیکنام برای بازگشت به شورای شهر چه مراحلی باید طی کند؟

سپنتا نیکنام برای بازگشت به شورای شهر چه مراحلی باید طی کند؟
خانه ملت نوشت:عضو کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور در مجلس مراحلی که برای بازگشت سپنتا نیکنام به شورای شهر یزد باید طی شود را تشریح کرد.

سپنتا نیکنام برای بازگشت به شورای شهر چه مراحلی باید طی کند؟

خانه ملت نوشت:عضو کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور در مجلس مراحلی که برای بازگشت سپنتا نیکنام به شورای شهر یزد باید طی شود را تشریح کرد.
سپنتا نیکنام برای بازگشت به شورای شهر چه مراحلی باید طی کند؟