سیاست‌های غلط آمریکا، گروه‌های تروریستی را در منطقه ایجاد کرده است

سیاست‌های غلط آمریکا، گروه‌های تروریستی را در منطقه ایجاد کرده است
معاون اول رییس جمهور گفت: سیاست‌های غلط آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه باعث به‌وجود آمدن گروه‌های تروریستی در برخی کشورهای منطقه شده و نتیجه این سیاست‌ها ترویج افراطی‌گری در سطح منطقه است.

سیاست‌های غلط آمریکا، گروه‌های تروریستی را در منطقه ایجاد کرده است

معاون اول رییس جمهور گفت: سیاست‌های غلط آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه باعث به‌وجود آمدن گروه‌های تروریستی در برخی کشورهای منطقه شده و نتیجه این سیاست‌ها ترویج افراطی‌گری در سطح منطقه است.
سیاست‌های غلط آمریکا، گروه‌های تروریستی را در منطقه ایجاد کرده است