سیدحسن خمینی: لازم نیست زنان برای ورود به فضای نوین جهانی،ارزش‌های دیگران را قبول کنند

سیدحسن خمینی: لازم نیست زنان برای ورود به فضای نوین جهانی،ارزش‌های دیگران را قبول کنند
جماران نوشت: سید حسن خمینی گفت: باید بر این امر پافشاری کنیم که لازم نیست زنان برای ورود به عرصه ورزش قهرمانی و فضای نوین جهانی قالب های ارزشی و هنجاری دیگران را بپذیرند.

سیدحسن خمینی: لازم نیست زنان برای ورود به فضای نوین جهانی،ارزش‌های دیگران را قبول کنند

جماران نوشت: سید حسن خمینی گفت: باید بر این امر پافشاری کنیم که لازم نیست زنان برای ورود به عرصه ورزش قهرمانی و فضای نوین جهانی قالب های ارزشی و هنجاری دیگران را بپذیرند.
سیدحسن خمینی: لازم نیست زنان برای ورود به فضای نوین جهانی،ارزش‌های دیگران را قبول کنند

اخبار جهان