سید نظام‌الدین موسوی معاون ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی شد

سید نظام‌الدین موسوی معاون ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی شد
با حکم تولیت آستان قدس رضوی، سید نظام‌الدین موسوی به سمت معاون ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی منصوب شد.

سید نظام‌الدین موسوی معاون ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی شد

با حکم تولیت آستان قدس رضوی، سید نظام‌الدین موسوی به سمت معاون ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی منصوب شد.
سید نظام‌الدین موسوی معاون ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی شد