شاعری که روی شاعران تعصب دارد/ روایتی از هنرمندانی که در مترو دست‌فروشی می‌کنند

شاعری که روی شاعران تعصب دارد/ روایتی از هنرمندانی که در مترو دست‌فروشی می‌کنند
هشتاد و سومین «عصرانه ادبی فارس» پاسداشت کامران شرفشاهی به پاس سال‌ها فعالیت ادبی برگزار شد.

شاعری که روی شاعران تعصب دارد/ روایتی از هنرمندانی که در مترو دست‌فروشی می‌کنند

هشتاد و سومین «عصرانه ادبی فارس» پاسداشت کامران شرفشاهی به پاس سال‌ها فعالیت ادبی برگزار شد.
شاعری که روی شاعران تعصب دارد/ روایتی از هنرمندانی که در مترو دست‌فروشی می‌کنند