شاه اردن: برخی طرف‌ها پیشنهاد «قدس در ازای کمک‌های اقتصادی» را مطرح کردند

شاه اردن: برخی طرف‌ها پیشنهاد «قدس در ازای کمک‌های اقتصادی» را مطرح کردند
پادشاه اردن با افشای برخی فشارهای اقتصادی علیه این کشور به دلیل مواضع آن در قبال قدس گفت که برخی طرف‌ها پیشنهاداتی مبنی بر «قدس در ازای رفع مشکلات اقتصادی» را مطرح کردند.

شاه اردن: برخی طرف‌ها پیشنهاد «قدس در ازای کمک‌های اقتصادی» را مطرح کردند

پادشاه اردن با افشای برخی فشارهای اقتصادی علیه این کشور به دلیل مواضع آن در قبال قدس گفت که برخی طرف‌ها پیشنهاداتی مبنی بر «قدس در ازای رفع مشکلات اقتصادی» را مطرح کردند.
شاه اردن: برخی طرف‌ها پیشنهاد «قدس در ازای کمک‌های اقتصادی» را مطرح کردند