شبکه ایرانی قاچاق انسان در اسپانیا متلاشی شد

شبکه ایرانی قاچاق انسان در اسپانیا متلاشی شد
دیپلماسی ایرانی نوشت: پلیس اسپانیا اعلام کرد که 4 عضو اصلی یک شبکه مهاجرت غیرقانونی را بازداشت کرده است.

شبکه ایرانی قاچاق انسان در اسپانیا متلاشی شد

دیپلماسی ایرانی نوشت: پلیس اسپانیا اعلام کرد که 4 عضو اصلی یک شبکه مهاجرت غیرقانونی را بازداشت کرده است.
شبکه ایرانی قاچاق انسان در اسپانیا متلاشی شد

کتابخانه فرهنگ