شرایط سخت مالی مانع برقراری آرامش مطلوب برای معلمان شده است

شرایط سخت مالی مانع برقراری آرامش مطلوب برای معلمان شده است
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه شرایط سخت مالی مانع برقراری آرامش مطلوب برای معلمان شده است، گفت: حفظ آبروی معلمان باید در اولویت مدیران حراست قرار داشته باشد.

شرایط سخت مالی مانع برقراری آرامش مطلوب برای معلمان شده است

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه شرایط سخت مالی مانع برقراری آرامش مطلوب برای معلمان شده است، گفت: حفظ آبروی معلمان باید در اولویت مدیران حراست قرار داشته باشد.
شرایط سخت مالی مانع برقراری آرامش مطلوب برای معلمان شده است