شروط آمریکا برای حمایت مجدد از معارضان سوری

شروط آمریکا برای حمایت مجدد از معارضان سوری
آمریکا که حمایت خود را از تروریستهای معارض قطع کرده برای آنان شروط جدیدی مطرح کرده است که در صورت پذیرش آن، حمایت از تروریستها مجددا آغاز خواهد شد.

شروط آمریکا برای حمایت مجدد از معارضان سوری

آمریکا که حمایت خود را از تروریستهای معارض قطع کرده برای آنان شروط جدیدی مطرح کرده است که در صورت پذیرش آن، حمایت از تروریستها مجددا آغاز خواهد شد.
شروط آمریکا برای حمایت مجدد از معارضان سوری