شعار امسال حماسه ۹ دی؛ «تجلی قدرت الهی در شکست فتنه آمریکایی»

شعار امسال حماسه ۹ دی؛ «تجلی قدرت الهی در شکست فتنه آمریکایی»
رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت حماسه نهم دی با اعلام این خبر که شعار امسال «تجلی قدرت الهی در شکست فتنه آمریکایی» است، گفت: نهم دی، روز شکست کودتای مخملین علیه جمهوریت بود.

شعار امسال حماسه ۹ دی؛ «تجلی قدرت الهی در شکست فتنه آمریکایی»

رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت حماسه نهم دی با اعلام این خبر که شعار امسال «تجلی قدرت الهی در شکست فتنه آمریکایی» است، گفت: نهم دی، روز شکست کودتای مخملین علیه جمهوریت بود.
شعار امسال حماسه ۹ دی؛ «تجلی قدرت الهی در شکست فتنه آمریکایی»