شهادت یک مرزبان و مجروحیت 4 نفر دیگر

شهادت یک مرزبان و مجروحیت 4 نفر دیگر
شب گذشته در حادثه تیراندازی به سمت مرزبانان ایرانی در شمال غرب کشور یک مرزبان شهید شد.

شهادت یک مرزبان و مجروحیت 4 نفر دیگر

شب گذشته در حادثه تیراندازی به سمت مرزبانان ایرانی در شمال غرب کشور یک مرزبان شهید شد.
شهادت یک مرزبان و مجروحیت 4 نفر دیگر