شهیدی که در روز تولد، شهادتش را جشن گرفتند/ از حضور در جلسات قرآن تا شهادت در سوریه

شهیدی که در روز تولد، شهادتش را جشن گرفتند/ از حضور در جلسات قرآن تا شهادت در سوریه
قاری و حافظ قرآن بود و از محضر اساتید سرشناس بهره می‌برد، پس از اخذ دیپلم به عضویت سپاه در‌آمد و برای مبارزه با دشمن تکفیری راهی عراق و سوریه شد، فروردین‌ ۱۳۹۶ درحالی که چند روز به تولدش مانده بود برای شهادتش جشن گرفتند.

شهیدی که در روز تولد، شهادتش را جشن گرفتند/ از حضور در جلسات قرآن تا شهادت در سوریه

قاری و حافظ قرآن بود و از محضر اساتید سرشناس بهره می‌برد، پس از اخذ دیپلم به عضویت سپاه در‌آمد و برای مبارزه با دشمن تکفیری راهی عراق و سوریه شد، فروردین‌ ۱۳۹۶ درحالی که چند روز به تولدش مانده بود برای شهادتش جشن گرفتند.
شهیدی که در روز تولد، شهادتش را جشن گرفتند/ از حضور در جلسات قرآن تا شهادت در سوریه