شوخی فردوسی‌پور با سوت بلبلی سخنگوی قوه قضاییه

شوخی فردوسی‌پور با سوت بلبلی سخنگوی قوه قضاییه
عادل فردوسی‌پور با سوت بلبلی سخنگوی قوه قضاییه هم شوخی کرد.

شوخی فردوسی‌پور با سوت بلبلی سخنگوی قوه قضاییه

عادل فردوسی‌پور با سوت بلبلی سخنگوی قوه قضاییه هم شوخی کرد.
شوخی فردوسی‌پور با سوت بلبلی سخنگوی قوه قضاییه