شکایت شخصیت‌ها و سیاستمداران آلمانی از اردوغان

شکایت شخصیت‌ها و سیاستمداران آلمانی از اردوغان
تسنیم نوشت: چندین سیاستمدار، شخصیت و سازمان آلمانی از رئیس جمهور ترکیه به دلیل ارتکاب جنایت علیه بشریت و جرائم جنگی به ویژه در مناطق کرد نشین جنوب شرقی ترکیه شکایت کردند.

شکایت شخصیت‌ها و سیاستمداران آلمانی از اردوغان

تسنیم نوشت: چندین سیاستمدار، شخصیت و سازمان آلمانی از رئیس جمهور ترکیه به دلیل ارتکاب جنایت علیه بشریت و جرائم جنگی به ویژه در مناطق کرد نشین جنوب شرقی ترکیه شکایت کردند.
شکایت شخصیت‌ها و سیاستمداران آلمانی از اردوغان