شکسته شدن بینی مأمور راهور ناجا/ بازداشت نماینده خاطی مجلس

شکسته شدن بینی مأمور راهور ناجا/ بازداشت نماینده خاطی مجلس
به دنبال ضرب و شتم مأمور راهور ناجا توسط نماینده مجلس موجب شکسته شدن بینی مأمور می‌شود، با شکایت پلیس، نماینده خاطی مجلس بازداشت می‌شود.

شکسته شدن بینی مأمور راهور ناجا/ بازداشت نماینده خاطی مجلس

به دنبال ضرب و شتم مأمور راهور ناجا توسط نماینده مجلس موجب شکسته شدن بینی مأمور می‌شود، با شکایت پلیس، نماینده خاطی مجلس بازداشت می‌شود.
شکسته شدن بینی مأمور راهور ناجا/ بازداشت نماینده خاطی مجلس