شکست آمریکا در افغانستان باعث تمرکز ترامپ بر پاکستان شده است

شکست آمریکا در افغانستان باعث تمرکز ترامپ بر پاکستان شده است
وزیر خارجه پاکستان در واکنش به اظهارات ترامپ درباره کشورش تاکید کرد که شکست واشنگتن در افغانستان باعث تمرکز این کشور بر پاکستان شده است.

شکست آمریکا در افغانستان باعث تمرکز ترامپ بر پاکستان شده است

وزیر خارجه پاکستان در واکنش به اظهارات ترامپ درباره کشورش تاکید کرد که شکست واشنگتن در افغانستان باعث تمرکز این کشور بر پاکستان شده است.
شکست آمریکا در افغانستان باعث تمرکز ترامپ بر پاکستان شده است