شکست داعش و تنها کلید حل مشکلات کشور

شکست داعش و تنها کلید حل مشکلات کشور
بیش از ۸۰ کشور اعم از تمام قدرت‌ها و کشورهای مهم غربی (امریکا، انگلستان، فرانسه، آلمان و …) و منطقه‌ای ( رژیم صهیونیستی، ترکیه، عربستان سعودی، قطر، امارات و …) حامی معارضین سوری و در مقابل دولت قانونی بشار اسد بودند.

شکست داعش و تنها کلید حل مشکلات کشور

بیش از ۸۰ کشور اعم از تمام قدرت‌ها و کشورهای مهم غربی (امریکا، انگلستان، فرانسه، آلمان و …) و منطقه‌ای ( رژیم صهیونیستی، ترکیه، عربستان سعودی، قطر، امارات و …) حامی معارضین سوری و در مقابل دولت قانونی بشار اسد بودند.
شکست داعش و تنها کلید حل مشکلات کشور