صادقی گفت توئیت ها متعلق به وی نبوده است/ ارجاع 4 پرونده به قوه قضائیه

صادقی گفت توئیت ها متعلق به وی نبوده است/ ارجاع 4 پرونده به قوه قضائیه
سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان از ارجاع پرونده محمود صادقی به قوه قضائیه خبر داد.

صادقی گفت توئیت ها متعلق به وی نبوده است/ ارجاع 4 پرونده به قوه قضائیه

سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان از ارجاع پرونده محمود صادقی به قوه قضائیه خبر داد.
صادقی گفت توئیت ها متعلق به وی نبوده است/ ارجاع 4 پرونده به قوه قضائیه