صالحی امیری:برخی از راه مناقشه به نوایی ‌می‌رسند اما دولت وارد حاشیه نمی‌شود/از رهبری هزینه نمی‌کنیم

صالحی امیری:برخی از راه مناقشه به نوایی ‌می‌رسند اما دولت وارد حاشیه نمی‌شود/از رهبری هزینه نمی‌کنیم
ایرنا نوشت: مشاور رئیس جمهور با بیان اینکه برخی دنبال شکاف بین دولت و نظام هستند، گفت: دولت و نظام یکی هستند و تفکیک و تلاش برای شکاف بین آنها انحراف است و تخریب دولت در حقیقت تخریب نظام است.

صالحی امیری:برخی از راه مناقشه به نوایی ‌می‌رسند اما دولت وارد حاشیه نمی‌شود/از رهبری هزینه نمی‌کنیم

ایرنا نوشت: مشاور رئیس جمهور با بیان اینکه برخی دنبال شکاف بین دولت و نظام هستند، گفت: دولت و نظام یکی هستند و تفکیک و تلاش برای شکاف بین آنها انحراف است و تخریب دولت در حقیقت تخریب نظام است.
صالحی امیری:برخی از راه مناقشه به نوایی ‌می‌رسند اما دولت وارد حاشیه نمی‌شود/از رهبری هزینه نمی‌کنیم