صالحی خبر داد: رونمایی از باتری اتمی 20 فروردین 1397

صالحی خبر داد: رونمایی از باتری اتمی 20 فروردین 1397
رئیس سازمان انرژی اتمی از رونمایی از باتری اتمی در 20 فروردین 1397 خبر داد و گفت: پس از تکمیل و طی مراحل آزمایشی، امیدواریم 20 فروردین ماه سال آینده (1397) از این باتری رونمایی کنیم.

صالحی خبر داد: رونمایی از باتری اتمی 20 فروردین 1397

رئیس سازمان انرژی اتمی از رونمایی از باتری اتمی در 20 فروردین 1397 خبر داد و گفت: پس از تکمیل و طی مراحل آزمایشی، امیدواریم 20 فروردین ماه سال آینده (1397) از این باتری رونمایی کنیم.
صالحی خبر داد: رونمایی از باتری اتمی 20 فروردین 1397