صبر استراتژیک تهران؟!

صبر استراتژیک تهران؟!
صبر استراتزیک یعنی تفوق اندیشه سیاسی بر رویکرد نظامیگری، تلاش برای پیدا کردن راههای گفتگو و گفتمان سازی، سعی برای ایجاد ظرفیت لابیگری از طریق کاربرد قدرت بالای مذاکره با تمامی اطراف قضایای لاینحل، ایفای نقش سازنده برای تامین امنیت و ثبات منطقه ائی و کاهش آلام مردم جنگزده یمن.

صبر استراتژیک تهران؟!

صبر استراتزیک یعنی تفوق اندیشه سیاسی بر رویکرد نظامیگری، تلاش برای پیدا کردن راههای گفتگو و گفتمان سازی، سعی برای ایجاد ظرفیت لابیگری از طریق کاربرد قدرت بالای مذاکره با تمامی اطراف قضایای لاینحل، ایفای نقش سازنده برای تامین امنیت و ثبات منطقه ائی و کاهش آلام مردم جنگزده یمن.
صبر استراتژیک تهران؟!