ضرب‌الاجل روحانی به بنگاه‌دارهای دولتی برای واگذاری به بخش خصوصی

ضرب‌الاجل روحانی به بنگاه‌دارهای دولتی برای واگذاری به بخش خصوصی
رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: رئیس‌جمهور به بخش‌های دولتی که به نوعی بنگاه‌داری و تصدی‌گری می‌کنند تأکید کردند که نسبت به گزارش واگذاری و فروش اموالشان به بخش خصوصی در چند ماه آینده اقدام کنند.

ضرب‌الاجل روحانی به بنگاه‌دارهای دولتی برای واگذاری به بخش خصوصی

رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: رئیس‌جمهور به بخش‌های دولتی که به نوعی بنگاه‌داری و تصدی‌گری می‌کنند تأکید کردند که نسبت به گزارش واگذاری و فروش اموالشان به بخش خصوصی در چند ماه آینده اقدام کنند.
ضرب‌الاجل روحانی به بنگاه‌دارهای دولتی برای واگذاری به بخش خصوصی