ضرر هتل‌های استانبول در ۲۰۱۷ از یک میلیارد یورو فراتر رفت

ضرر هتل‌های استانبول در ۲۰۱۷ از یک میلیارد یورو فراتر رفت
علیرغم بهبود اوضاع امنیتی در ترکیه در نیمه دوم نخست سال ۲۰۱۷ درآمد از دست رفته هتل‌های استانبول بیش از یک میلیارد یورو برآورد شده است.

ضرر هتل‌های استانبول در ۲۰۱۷ از یک میلیارد یورو فراتر رفت

علیرغم بهبود اوضاع امنیتی در ترکیه در نیمه دوم نخست سال ۲۰۱۷ درآمد از دست رفته هتل‌های استانبول بیش از یک میلیارد یورو برآورد شده است.
ضرر هتل‌های استانبول در ۲۰۱۷ از یک میلیارد یورو فراتر رفت