طالب‌زاده، یک روشنفکر واقعی/ جریان انقلاب باید از طالب‌زاده بیش از این استفاده کند

طالب‌زاده، یک روشنفکر واقعی/ جریان انقلاب باید از طالب‌زاده بیش از این استفاده کند
جریان فرهنگی و فکری انقلاب و بچه‌های حزب‌اللهی در حوزه­ فکر، فرهنگ و هنر به واسطه طالب‌­زاده­‌ها دچار انفعال و عقده نسبت به غرب نمی­‌شوند.

طالب‌زاده، یک روشنفکر واقعی/ جریان انقلاب باید از طالب‌زاده بیش از این استفاده کند

جریان فرهنگی و فکری انقلاب و بچه‌های حزب‌اللهی در حوزه­ فکر، فرهنگ و هنر به واسطه طالب‌­زاده­‌ها دچار انفعال و عقده نسبت به غرب نمی­‌شوند.
طالب‌زاده، یک روشنفکر واقعی/ جریان انقلاب باید از طالب‌زاده بیش از این استفاده کند