طرح تعطیلی پنج‌شنبه‌ها در البرز اجرایی نمی‌شود

طرح تعطیلی پنج‌شنبه‌ها در البرز اجرایی نمی‌شود
معاون اول رئیس‌جمهور گفت: استان البرز از حساسیت‌هایی برخوردار است که مخالف اجرایی شدن طرح تعطیلی پنج‌شنبه‌ها در استان البرز هستیم.

طرح تعطیلی پنج‌شنبه‌ها در البرز اجرایی نمی‌شود

معاون اول رئیس‌جمهور گفت: استان البرز از حساسیت‌هایی برخوردار است که مخالف اجرایی شدن طرح تعطیلی پنج‌شنبه‌ها در استان البرز هستیم.
طرح تعطیلی پنج‌شنبه‌ها در البرز اجرایی نمی‌شود