طرح هلال شیعی عقب‌افتادگی ذهنی است/ دشمنان به فکر برهم زدن برجام هستند

طرح هلال شیعی عقب‌افتادگی ذهنی است/ دشمنان به فکر برهم زدن برجام هستند
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه موسسات با سودهای بالا دارای مشکل هستند، گفت: مجلس با جدیت تمام پرونده زیان‌دیدگان موسسات مالی را به صورت ویژه و خارج از نوبت در دستور کار قرار داد.

طرح هلال شیعی عقب‌افتادگی ذهنی است/ دشمنان به فکر برهم زدن برجام هستند

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه موسسات با سودهای بالا دارای مشکل هستند، گفت: مجلس با جدیت تمام پرونده زیان‌دیدگان موسسات مالی را به صورت ویژه و خارج از نوبت در دستور کار قرار داد.
طرح هلال شیعی عقب‌افتادگی ذهنی است/ دشمنان به فکر برهم زدن برجام هستند