طرح کاهش تولید نفت حداقل تا پایان سال 2018 ادامه می‌یابد

طرح کاهش تولید نفت حداقل تا پایان سال 2018 ادامه می‌یابد
کشورهای تولید کننده نفت توافق کردند تا پایان سال 2018 توافق کاهش تولید نفت را ادامه دهند و نسبت به همکاری پس از آن ابراز آمادگی کردند و روسیه نیز حتی پس از توافق با اوپک همکاری می‌کند.

طرح کاهش تولید نفت حداقل تا پایان سال 2018 ادامه می‌یابد

کشورهای تولید کننده نفت توافق کردند تا پایان سال 2018 توافق کاهش تولید نفت را ادامه دهند و نسبت به همکاری پس از آن ابراز آمادگی کردند و روسیه نیز حتی پس از توافق با اوپک همکاری می‌کند.
طرح کاهش تولید نفت حداقل تا پایان سال 2018 ادامه می‌یابد