ظریف در پیامی شهادت دیپلمات جانباز حمیدرضا محمدیان را تسلیت گفت

ظریف در پیامی شهادت دیپلمات جانباز حمیدرضا محمدیان را تسلیت گفت
وزیر امور خارجه کشورمان در پیامی شهادت دیپلمات جانباز حمیدرضا محمدیان را تسلیت گفت.

ظریف در پیامی شهادت دیپلمات جانباز حمیدرضا محمدیان را تسلیت گفت

وزیر امور خارجه کشورمان در پیامی شهادت دیپلمات جانباز حمیدرضا محمدیان را تسلیت گفت.
ظریف در پیامی شهادت دیپلمات جانباز حمیدرضا محمدیان را تسلیت گفت