ظریف وارد مسکو شد

ظریف وارد مسکو شد
وزیر امور خارجه کشورمان به منظور شرکت در نشست وزرای امور خارجه پنج کشور ساحلی دریای خزر وارد مسکو شد.

ظریف وارد مسکو شد

وزیر امور خارجه کشورمان به منظور شرکت در نشست وزرای امور خارجه پنج کشور ساحلی دریای خزر وارد مسکو شد.
ظریف وارد مسکو شد