عاملی: عدالت گرایی امری فراجغرافیایی و فراملی است/ساداتی نژاد:5اصل در فقه روابط بین الملل امام خامنه ای قابل شناسایی است

عاملی: عدالت گرایی امری فراجغرافیایی و فراملی است/ساداتی نژاد:5اصل در فقه روابط بین الملل امام خامنه ای قابل شناسایی است
هم اندیشی تخصصی بازخوانی اندیشه های امام خامنه ای با موضوع صلح و عدالت صبح امروز با حضور اساتید و صاحب‌نظران برگزار شد.

عاملی: عدالت گرایی امری فراجغرافیایی و فراملی است/ساداتی نژاد:5اصل در فقه روابط بین الملل امام خامنه ای قابل شناسایی است

هم اندیشی تخصصی بازخوانی اندیشه های امام خامنه ای با موضوع صلح و عدالت صبح امروز با حضور اساتید و صاحب‌نظران برگزار شد.
عاملی: عدالت گرایی امری فراجغرافیایی و فراملی است/ساداتی نژاد:5اصل در فقه روابط بین الملل امام خامنه ای قابل شناسایی است