عراقچی: برجام صرفاً به موضوع هسته‌ای محدود شده و هیچ ارتباطی با سایر مسائل ندارد

عراقچی: برجام صرفاً به موضوع هسته‌ای محدود شده و هیچ ارتباطی با سایر مسائل ندارد
معاون وزیر خارجه کشورمان با بیان اینکه برجام صرفاً به موضوع هسته‌ای محدود شده و هیچگونه ارتباطی با سایر مسائل ندارد، گفت که ایران از هیچ کوششی در راستای تحقق صلح و ثبات منطقه فروگذار نمی‌کند.

عراقچی: برجام صرفاً به موضوع هسته‌ای محدود شده و هیچ ارتباطی با سایر مسائل ندارد

معاون وزیر خارجه کشورمان با بیان اینکه برجام صرفاً به موضوع هسته‌ای محدود شده و هیچگونه ارتباطی با سایر مسائل ندارد، گفت که ایران از هیچ کوششی در راستای تحقق صلح و ثبات منطقه فروگذار نمی‌کند.
عراقچی: برجام صرفاً به موضوع هسته‌ای محدود شده و هیچ ارتباطی با سایر مسائل ندارد