عراقچی خواستار موضع شفاف و جدی تر اروپا در قبال موانع اجرای برجام شد

عراقچی خواستار موضع شفاف و جدی تر اروپا در قبال موانع اجرای برجام شد
معاون وزیر خارجه ایران در دیدار با قائم مقام وزیر خارجه فرانسه خواستار موضع شفاف و جدی تر اروپا در مقابل موانع اجرای برجام و اقدامات برخی کشورها در زمینه تضعیف آن شد.

عراقچی خواستار موضع شفاف و جدی تر اروپا در قبال موانع اجرای برجام شد

معاون وزیر خارجه ایران در دیدار با قائم مقام وزیر خارجه فرانسه خواستار موضع شفاف و جدی تر اروپا در مقابل موانع اجرای برجام و اقدامات برخی کشورها در زمینه تضعیف آن شد.
عراقچی خواستار موضع شفاف و جدی تر اروپا در قبال موانع اجرای برجام شد