عزیزی‌خادم باید همان موقع شمارشِ آرا اعتراض می‌کرد/ هیچ هدیه‌ای در کار نبوده‌است

عزیزی‌خادم باید همان موقع شمارشِ آرا اعتراض می‌کرد/ هیچ هدیه‌ای در کار نبوده‌است
عضو جدید هیات رئیسه فدراسیون فوتبال درباره شائبه‌های مجمع فدراسیون فوتبال، اعتراض‌های صورت گرفته دراین مجمع و دلیل کنار رفتنش از صندوق بازنشستگی صحبت‌های جالبی مطرح کرد.

عزیزی‌خادم باید همان موقع شمارشِ آرا اعتراض می‌کرد/ هیچ هدیه‌ای در کار نبوده‌است

عضو جدید هیات رئیسه فدراسیون فوتبال درباره شائبه‌های مجمع فدراسیون فوتبال، اعتراض‌های صورت گرفته دراین مجمع و دلیل کنار رفتنش از صندوق بازنشستگی صحبت‌های جالبی مطرح کرد.
عزیزی‌خادم باید همان موقع شمارشِ آرا اعتراض می‌کرد/ هیچ هدیه‌ای در کار نبوده‌است