عضویت عراقچی و برخی سفیران ایران در نیروی قدس تکذیب شد

عضویت عراقچی و برخی سفیران ایران در نیروی قدس تکذیب شد
منبع آگاه ادعاهای جواد منصوری از مدیران پیشین وزارت امور خارجه کشورمان درباره عضویت برخی مسئولان این وزارتخانه از جمله سید عباس عراقچی را در نیروی قدس سپاه تکذیب کرد.

عضویت عراقچی و برخی سفیران ایران در نیروی قدس تکذیب شد

منبع آگاه ادعاهای جواد منصوری از مدیران پیشین وزارت امور خارجه کشورمان درباره عضویت برخی مسئولان این وزارتخانه از جمله سید عباس عراقچی را در نیروی قدس سپاه تکذیب کرد.
عضویت عراقچی و برخی سفیران ایران در نیروی قدس تکذیب شد