عطریانفر:نمی‌توان از عارف خیلی توقع داشت،لاریجانی یک پارلمانتاریست قوی‌ است

عطریانفر:نمی‌توان از عارف خیلی توقع داشت،لاریجانی یک پارلمانتاریست قوی‌ است
عضو حزب کارگزاران می‌گوید: منش پارلمانی را باید در عارف تقویت کرد، اینکه در یک نهاد خردجمعی رفتارها باید چگونه سازگار شود و از موضع ریاست و حاکمیت و سرلیستی نمی توان توقع ویژه‌ای داشت.

عطریانفر:نمی‌توان از عارف خیلی توقع داشت،لاریجانی یک پارلمانتاریست قوی‌ است

عضو حزب کارگزاران می‌گوید: منش پارلمانی را باید در عارف تقویت کرد، اینکه در یک نهاد خردجمعی رفتارها باید چگونه سازگار شود و از موضع ریاست و حاکمیت و سرلیستی نمی توان توقع ویژه‌ای داشت.
عطریانفر:نمی‌توان از عارف خیلی توقع داشت،لاریجانی یک پارلمانتاریست قوی‌ است

شبکه خانگی