عطوان: اردوغان قربانی دام آمریکا شد

عطوان: اردوغان قربانی دام آمریکا شد
تسنیم نوشت: یکی از نویسندگان برجسته جهان عرب در مقاله‌ای با اشاره به اظهارات ضد و نقیض اخیر رئیس جمهور ترکیه به چالش‌هایی که وی هم اکنون با آن مواجه است اشاره کرد و نوشت که اردوغان قربانی دام آمریکا و غربی‌ها با پول عرب‌ها شده است.

عطوان: اردوغان قربانی دام آمریکا شد

تسنیم نوشت: یکی از نویسندگان برجسته جهان عرب در مقاله‌ای با اشاره به اظهارات ضد و نقیض اخیر رئیس جمهور ترکیه به چالش‌هایی که وی هم اکنون با آن مواجه است اشاره کرد و نوشت که اردوغان قربانی دام آمریکا و غربی‌ها با پول عرب‌ها شده است.
عطوان: اردوغان قربانی دام آمریکا شد