علائم حیاتی مهدی قائدی نرمال و پایدار است/ تنفس بدون دستگاه انجام می‌شود

علائم حیاتی مهدی قائدی نرمال و پایدار است/ تنفس بدون دستگاه انجام می‌شود
معاون درمان بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر گفت: از صبح امروز نشانه‌های خوبی برای ادامه بهبود مهدی قائدی در این بیمارستان دیده شد و از بعد از ظهر امروز نیز علائم حیاتی وی نرمال و پایدار گزارش شده است.

علائم حیاتی مهدی قائدی نرمال و پایدار است/ تنفس بدون دستگاه انجام می‌شود

معاون درمان بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر گفت: از صبح امروز نشانه‌های خوبی برای ادامه بهبود مهدی قائدی در این بیمارستان دیده شد و از بعد از ظهر امروز نیز علائم حیاتی وی نرمال و پایدار گزارش شده است.
علائم حیاتی مهدی قائدی نرمال و پایدار است/ تنفس بدون دستگاه انجام می‌شود