علوی: بسیاری از افرادی که گرایش تکفیری داشتند بخاطر رفتارهای اخلاقی وزارت اطلاعات تغییر رفتار دادند

علوی: بسیاری از افرادی که گرایش تکفیری داشتند بخاطر رفتارهای اخلاقی وزارت اطلاعات تغییر رفتار دادند
ایرنا نوشت:وزیراطلاعات گفت: ما با اخلاق و رفتار خوب، می توانیم کارهای زیاد و اثرگذاری انجام دهیم، بنابراین لازمه کار اطلاعاتی، رعایت اخلاق اسلامی است.

علوی: بسیاری از افرادی که گرایش تکفیری داشتند بخاطر رفتارهای اخلاقی وزارت اطلاعات تغییر رفتار دادند

ایرنا نوشت:وزیراطلاعات گفت: ما با اخلاق و رفتار خوب، می توانیم کارهای زیاد و اثرگذاری انجام دهیم، بنابراین لازمه کار اطلاعاتی، رعایت اخلاق اسلامی است.
علوی: بسیاری از افرادی که گرایش تکفیری داشتند بخاطر رفتارهای اخلاقی وزارت اطلاعات تغییر رفتار دادند

تلگرام