علی علیپور ناجی دقیقه 90 پرسپولیس

علی علیپور ناجی دقیقه 90 پرسپولیس
پرسپولیس در لحظات پایانی توانست سیاه‌جامگان را شکست دهد.

علی علیپور ناجی دقیقه 90 پرسپولیس

پرسپولیس در لحظات پایانی توانست سیاه‌جامگان را شکست دهد.
علی علیپور ناجی دقیقه 90 پرسپولیس