عنایتی؛سرمربی جدید سیاه‌جامگان

عنایتی؛سرمربی جدید سیاه‌جامگان
جانشین علیرضا مرزبان در تیم سیاه‌جامگان مشخص شد.

عنایتی؛سرمربی جدید سیاه‌جامگان

جانشین علیرضا مرزبان در تیم سیاه‌جامگان مشخص شد.
عنایتی؛سرمربی جدید سیاه‌جامگان